Nr 33 (3/2019)

Artykuły

Smart contracts: How will blockchain-based applications influence financial dealings?, Magdalena Dziedzic

DOI: 10.32078/JOIN.33.01

Świadomość finansowa młodych dorosłych w Polsce jako wrażliwej grupy demograficznej (Financial capability among young adults in Poland as vulnerable demographic group), Adam Lejman-Gąska, Magdalena Ogórek

DOI: 10.32078/JOIN.33.02

Znaczenie edukacji ekonomicznej dla bezpieczeństwa finansowego seniorów (The importance of economic education for the financial security of silver generation), Ewa Wierzbicka

DOI: 10.32078/JOIN.33.03

Produkty bancassurance w bankowości detalicznej w Polsce (Bancassurance products in retail banking in Poland), Elżbieta Ociepa-Kicińska

DOI: 10.32078/JOIN.33.04

Zapotrzebowanie na prywatne ubezpieczenie opiekuńcze w Polsce (Potential demand for long-term care insurance in Poland), Łukasz Jurek

DOI: 10.32078/JOIN.33.05

Przyczyny likwidacji systemu otwartych funduszy emerytalnych (Reasons for withdrawing the system of Polish open pension funds), Krzysztof Kołodziejczyk

DOI: 10.32078/JOIN.33.06

On the factors associated with bridge employment in Ukraine, Yevhen Revtiuk, Oksana Erdeli-Klyap

DOI: 10.32078/JOIN.33.07

Artykuły recenzyjne

Patrycja Kowalczyk-Rólczyńska, „Equity release w finansach gospodarstw domowych osób starszych” Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2018, 247 s., Teresa H. Bednarczyk

DOI: 10.32078/JOIN.33.08

Joanna Ratajczak, „Równość kobiet i mężczyzn w systemie emerytalnym – wyzwania dla ekonomii emerytalnej i dla praktyki”, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2019, 131 s., Marek Szczepański

DOI: 10.32078/JOIN.33.09


Nr 32 (2/2019)

Artykuły

Zbiorowe dochodzenie roszczeń przez klientów instytucji finansowych – stan obecny, doświadczenia i potrzebne zmiany (Collective claims by clients of financial institutions – current state, experiences and necessary changes), Krzysztof Woronowicz

DOI: 10.32078/JOIN.32.01

Przejawy ochrony konsumenta seniora w regulacji o odwróconym kredycie hipotecznym (Protection of an elderly consumer in reverse mortgage regulation), Magdalena Paleczna

DOI: 10.32078/JOIN.32.02

Śmierć lub ciężkie uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia członka rodziny jako czynnik implikujący przyznanie rekompensaty majątkowej (Death, severe injury or serious health disorder of a family member as factors implicating the granting of property compensation), Ewelina Barylska, Justyna Zajdel-Całkowska

DOI: 10.32078/JOIN.32.03

O skutkach zawarcia ugody pomiędzy poszkodowanym a ubezpieczonym sprawcą szkody względem zakładu ubezpieczeń (On the consequences of reaching a settlement between the injured party and the insured perpetrator with respect to the insurance company), Paulina Woś

DOI: 10.32078/JOIN.32.04

Odpowiedzialność administracyjna ad personam osoby zarządzającej krajowym zakładem ubezpieczeń w świetle najnowszych zmian ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (The administrative liability of the person managing the domestic insurance entity in the light of the latest amendments to the act on competition and consumer protection), Magdalena Śliwa-Wajda

DOI: 10.32078/JOIN.32.05

Kryteria wyboru instytucji zarządzającej pracowniczymi planami kapitałowymi (Selection criteria for the providers of the employee capital plans), Tomasz Orlik

DOI: 10.32078/JOIN.32.06

Świadczenia z pracowniczych planów kapitałowych (Pension benefits from employee capital plans), Sebastian Jakubowski

DOI: 10.32078/JOIN.32.07

Artykuł recenzyjny

Damian Walczak, „Przywileje emerytalne w zabezpieczeniu na starość w Polsce”, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2019, 314 s., Iwona Olejnik

DOI: 10.32078/JOIN.32.08


Nr 31 (1/2019)

Artykuły

Kultura ryzyka jako niedoceniany element zarządzania ryzykiem i wspomagania transformacji cyfrowej banków (Risk culture as an undervalued element of risk management and support for the digital transformation of banks), Stanisław Kasiewicz, Lech Kurkliński

DOI: 10.32078/JOIN.31.01

Postrzeganie bezpieczeństwa korzystania z usług bankowych w segmencie osób młodych (Perception of safety of banking services use among the youth), Mateusz Filipiak

DOI: 10.32078/JOIN.31.02

Dochodzenie roszczeń z tytułu szkód medycznych – problemy dowodowe (Claims for medical damage – evidence problems), Jolanta Kołos-Jagiełło

DOI: 10.32078/JOIN.31.03

Planowanie jako element zarządzania budżetem gospodarstw domowych (Planning as an element of households’ budget management), Agnieszka Samsel

DOI: 10.32078/JOIN.31.04

Fundusze pożyczkowe i ich znaczenie w ograniczaniu wykluczenia kredytowego mikroprzedsiębiorstw (Loan funds and their importance in limiting the credit exclusion of micro-enterprises), Konrad Szydłowski, Karol Wojtowicz

DOI: 10.32078/JOIN.31.05

Ryzyko wykluczenia emerytalnego pokolenia Y (Risk of the retirement exclusion of the generation Y), Olga Kondzielnik, Katarzyna Majka

DOI: 10.32078/JOIN.31.06

Wykluczenie finansowe a wykluczenie z dostępu do dóbr kultury (Financial exclusion contra cultural exclusion), Małgorzata Grząba

DOI: 10.32078/JOIN.31.07

Artykuł recenzyjny

Łukasz Dopierała, „Indywidualne konta emerytalne prowadzone przez zakłady ubezpieczeń. Efektywność inwestycyjna i zasady funkcjonowania” [Individual retirement accounts offered by the life insurance companies. Efficiency and terms of operation], Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2018, 188 s., Joanna Rutecka-Góra

DOI: 10.32078/JOIN.31.08