Nr 19 (2/2015) – pobierz cały numer

I. ROZPRAWY I ARTYKUŁY

Tomasz Młynarski, Wnioski Rzecznika Ubezpieczonych do Sądu Najwyższego o rozstrzygnięcie rozbieżności w wykładni prawa

Wojciech Kamieński, Wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela z uwagi na przyczyny wypadku dotyczące okresu przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej

Mateusz Kościelniak, Wpływ orzecznictwa Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Sądu Najwyższego na kształtowanie treści ogólnych warunków ubezpieczenia – wybrane zagadnienia

Łukasz Mazurczak, Świadczenie kulancyjne a regres ubezpieczeniowy

Anna Dąbrowska, Ochrona klienta usług ubezpieczeniowych – nowa ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym – wybrane zagadnienia

Małgorzata Maliszewska, Reklamacja na rynku usług ubezpieczeniowych

Joanna Iwko, Jacek Iwko, Świadomość ubezpieczeniowa indywidualnych klientów zakładów ubezpieczeń z terenu województwa dolnośląskiego na tle badań ankietowych

Joachim Kałużny, Determinanty świadomości ubezpieczeniowej studentów poznańskich uczelni publicznych

Paulina Woś, Zmiany w sposobie obliczania zasiłków na wypadek choroby i macierzyństwa dla przedsiębiorców

Joanna Owczarek, Powszechny system emerytalny w Niemczech – geneza i aktualny kształt

II. ARTYKUŁY RECENZYJNE I NOWOŚCI WYDAWNICZE

Małgorzata Serwach (red. nauk.), „Konkurencja i konkurencyjność na rynku ubezpieczeniowym”, Fundacja Instytut Zarządzania Ryzykiem Społecznym, Warszawa 2015, 336 s. – artykuł recenzyjny (Stanisław Nowak, Radosław Nowak)

Marcin Kawiński (red. nauk.), „Doubezpieczenie społeczne. Idea i kontynuacja”, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015, 244 s. – artykuł recenzyjny (Kazimierz Ortyński)

Marek Szczepański (ed.), „Social security systems in the light of demographic, economic and technological challenges”, Publishing House of Poznan University of Technology, Poznań 2015, 142 s. – artykuł recenzyjny (Joanna Rutecka)

Mariusz Fras, „Umowa ubezpieczenia grupowego. Aspekty prawne”, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, 458 s. – artykuł recenzyjny (Dariusz Fuchs)

Nowości wydawnicze (Barbara Sękowska)

III. SPRAWOZDANIA I INFORMACJE

Umowa grupowego ubezpieczenia na życie w świetle projektu prawa europejskiego (PEICL) (Dariusz Fuchs)

Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji „Stan i rozwój bilateralnej współpracy gospodarczej Polski i Ukrainy”, Warszawa, 16 listopada 2015 r.(Małgorzata Maliszewska)

Sprawozdanie z III Krakowskiej Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Ubezpieczenia w państwach europejskich. Zagadnienia ekonomiczno-prawne”, Kraków, 26-27 listopada 2015 r. (Maria Płonka, Tomasz Jedynak, Monika Szaraniec)

Nr 18 (1/2015) pobierz cały numer

I. ROZPRAWY I ARTYKUŁY

Jan Monkiewicz, Marek Monkiewicz, Tendencje rozwoju ochrony konsumentów na rynku ubezpieczeniowym. Nowe koncepcje i rozwiązania

Piotr Górecki, Podmioty zainteresowane ochroną ubezpieczeniową dzieł sztuki

Dawid Karlikowski, Odpowiedzialność cywilna placowki medycznej a odpowiedzialność cywilna lekarza – zarys problemu w kontekście analizy przypadku

Tomasz Młynarski, Zadośćuczynienie pieniężne z tytułu naruszenia dobr osobistych – węzłowe problemy z punktu widzenia ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej w świetle najnowszego orzecznictwa sądów

Waldemar Truszkiewicz, System HBT Index – propozycja nowych zasad oceny następstw szkod osobowych

Joanna Rutecka, Realokacja czy nowe oszczędności? – O efektach zachęt podatkowych w dodatkowym oszczędzaniu na starość w Polsce

Ewa Wierzbicka, Zaufanie jako warunek długoterminowego oszczędzania na cele emerytalne

Justyna Witkowska, Porównanie jakości obsługi klienta w multiagencjach funkcjonujących w Olsztynie i Kownie

II. INNE OPRACOWANIA

Jubileusze prof. dr. hab. Tadeusza Szumlicza, (Marcin Kawiński, Dariusz Stańko, Barbara Więckowska)

Cyberprzestępczość w świecie finansów – ryzyka cybernetyczne (Teresa Grabowska)

III. ARTYKUŁY RECENZYJNE I NOWOŚCI WYDAWNICZE

Tadeusz Szumlicz, „Ubezpieczenie w polityce społecznej. Teksty i komentarze”, Fundacja Instytut Zarzązania Ryzykiem Społcznym, Warszawa 2015, s. 555 artykuł recenzyjny (Urszula Kalina-Prasznic)

Ilona Kwiecień, „Ekonomiczna analiza dochodzenia roszczeń o zadośćuczynienie za szkody na osobie z ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej”, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2015, 272 s. – artykuł recenzyjny (Jacek Lisowski)

Nowości wydawnicze (Barbara Sękowska)

IV. SPRAWOZDANIA I INFORMACJE

Sprawozdanie z konferencji naukowej „Obszar Polski europejskiego rynku ubezpieczeń A.D. 2014 (wybrane problemy)” Warszawa, 27 listopada 2014 r. (Jarosław Wenancjusz Przybytniowski)

Sprawozdanie z konferencji „Problematyka zadośćuczynienia pieniężnego za krzywdę – wyzwania dla rynku ubezpieczeniowego”, Warszawa, 14 stycznia 2015 r. (Iwona Szymańska)

Sprawozdanie z jubileuszowej konferencji „O ubezpieczeniu w polityce społecznej”, zorganizowanej dla uczczenia prof. dr. hab. Tadeusza Szumlicza, Warszawa, 22 stycznia 2015 r. (Marcin Kawiński)

Sprawozdanie z konferencji „Szkoda na osobie – perspektywa sądu, poszkodowanego, ubezpieczyciela”, Warszawa, 14 kwietnia 2015 r. (Tomasz Młynarski)

Sprawozdanie z konferencji naukowej „Dochodzenie zadośćuczynienia w polskim systemie prawnym ze szczególnym uwzględnieniem obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z ruchu pojazdów mechanicznych”, Warszawa, 23 kwietnia 2015 r. (Roman Fulneczek)

Sprawozdanie z IX międzynarodowej konferencji naukowej „Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku”, Rydzyna, 18-20 maja 2015 r. (Anna Jędrzychowska)

Sprawozdanie z XVIII Kongresu Brokerów „Konkurencja i konkurencyjność na rynku ubezpieczeniowym”, Ossa, 28–0 maja 2015 r. (Izabella Sapińska-Binda)

XIV edycja Konkursu Rzecznika Ubezpieczonych, Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej oraz „Gazety Ubezpieczeniowej” na najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacką i podyplomową z dziedziny ubezpieczeń gospodarczych i społecznych (Piotr Budzianowski)