Nr 22 (3/2016)
Rozprawy i artykuły

Occupational pension schemes vs. pension funds in Central Europe. Efficiency and investment risk in the years 2012-2014 (Pracownicze programy emerytalne a fundusze emerytalne w Europie Środkowej. Efektywność i ryzyko inwestycyjne w latach 2012-2014) Tomasz Brzęczek, Maciej Szczepankiewicz

Household saving rate including life insurance premiums and consumer confidence index in selected Eastern European countries (Stopa oszczędności gospodarstw domowych z uwzględnieniem składki na ubezpieczenie na życie i indeks zaufania klientów w wybranych krajach Europy Wschodniej) Lyubov Klapkiv

The directions of the development of supplementary pension scheme in Poland (Kierunki rozwoju dodatkowego systemu emerytalnego w Polsce) Tomasz Jedynak

Elastyczne rozwiązania w systemach emerytalnych państw członkowskich UE w kierunku wydłużania aktywności zawodowej (Flexible solutions in the EU Member States’ pension systems aiming at prolongation of professional activity) Kamila Bielawska

Koncepcje zmian systemu emerytalnego w latach 1999-2015 w kontekście sytuacji demograficznej w Polsce (Concepts of Pension system changes in the years 1999-2015 in the framework of demographic situation in Poland) Karolina Matyjaszczyk

Dostęp obywateli do wymiaru sprawiedliwości – wybrane modele (Access to justice in Poland – selected models) Szymon Szmak

Przedawnienie nietypowego roszczenia regresowego zakładu ubezpieczeń (Limitation period of an unusual subrogation claim of an insurance institution) Łukasz Mazurczak

Warunki nabycia przez pracownika prawa do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia chorobowego (Requirements necessary to obtain by an employee the right to sickness allowance from the sickness insurance) Anna Napiórkowska

Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 27 stycznia 2016 r. III PZP 9/15, OSNAPiUS 2016 nr 8, poz. 100 (Gloss to the Resolution of the Supreme Court of 27 January 2016, III PZP 9/15, OSNAPiUS (8)2016, item 100) Grzegorz Wolak

Sprawozdania i informacje

Sprawozdanie z XXVI Konferencji Naukowej Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczenia Społecznego „Obowiązek ubezpieczenia społecznego”, Złoty Potok, 15-16 września 2016 r. (Proceedings of the 26th Scientific Conference of the Polish Association for Social Insurance “Social security obligation” Złoty Potok, 15-16 September 2016) Katarzyna Mołas

 

Nr 21 (2/2016)
Rozprawy i artykuły

Komunikacja zakładu ubezpieczeń z otoczeniem – wyniki badań (Filip Przydróżny)

Sprzedaż przez internet ubezpieczeń działu II w Polsce (Artur Gąsiorkiewicz)

Rodzaj systemu eksperckiego a wartość rynkowa pozostałości w likwidacji szkody całkowitej z polisy odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego (Wojciech Lewicki)

Wpływ zakazu różnicowania składek ze względu na płeć na wysokość składek w ubezpieczeniach na życie (Agata Sadowska)

Ewolucja i struktura systemu emerytalnego w Szwecji a konstrukcja zabezpieczenia emerytalnego w Polsce (Łukasz Szwedo)

Analiza pojęcia częściowej niezdolności do pracy w powszechnym ubezpieczeniu rentowym i propozycje de lege ferenda (Joanna Ceglarska-Jóźwiak)

Propozycje zmian przepisów z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych dotyczące osób prowadzących pozarolniczą działalność (Jolanta Ewa Drzewiecka)

Recenzja książki

Jan Turek, „Czynności klauzulowe”, Wolters Kluwer, Warszawa 2014 – recenzja książki (Dariusz Fuchs)

Sprawozdania i informacje

Sprawozdanie z VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Rynek pracy i ubezpieczenia w dobie innowacji”, Olsztyn, 6–7 września 2016 r. (Sylwia Pieńskowska-Kamieniecka, Krzysztof Nyklewicz)

Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Security, responsibility and property of pensions”, Sopot, 8–9 września 2016 r. (Kamila Bielawska)

Sprawozdanie z XI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Zagadnienia aktuarialne – teoria i praktyka”, Wrocław, 19–21 września 2016 r. (Agnieszka Marciniuk)

 

Nr 20 (1/2016)
I. Rozprawy i artykuły

Wybrane zagadnienia ubezpieczenia ochrony prawnej w świetle orzecznictwa niemieckiego Federalnego Trybunału Sprawiedliwości (2010–2015) (Mateusz Kosmol)

Ubezpieczenia na życie a problematyka umów wiatykalnych i zjawisk pokrewnych w prawie amerykańskim (Michał Marszelewski)

Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym – doświadczenia wybranych państw europejskich (Mateusz Kościelniak)

Perspektywy rozwoju w Polsce ubezpieczenia tytułu prawnego do nieruchomości (title insurance) na tle doświadczeń amerykańskich (Katarzyna Kacprzak)

Zarządzanie ryzykiem inwestycji infrastrukturalnych poprzez gwarancje ubezpieczeniowe z perspektywy ich beneficjenta (Marta Meisner)

Przedawnienie typowych roszczeń regresowych ubezpieczycieli (Łukasz Mazurczak)

Nadzór nad procesami zachodzącymi w Ośrodku Informacji Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (Elżbieta Wanat-Połeć, Robert Stachura)

Transfer ryzyka pogodowego jako instrument adaptacji podmiotów gospodarczych do zmian klimatu (Dorota Michalak)

II. Inne opracowania

Kluczowe funkcje systemu zarządzania w zakładzie ubezpieczeń (Teresa Grabowska)

Uregulowanie zawodu doradcy odszkodowawczego oraz działalności kancelarii odszkodowawczych – zapis debaty zorganizowanej przez Rzecznika Finansowego oraz redakcję „Rozpraw Ubezpieczeniowych” (Iwona Szymańska)

III. Artykuły recenzyjne i nowości wydawnicze

Filip Chybalski (red. nauk.), „Adekwatność dochodowa, efektywność i redystrybucja w systemach emerytalnych. Ujęcie teoretyczne, metodyczne i empiryczne”, C.H. Beck, Warszawa 2016, 256 s. – artykuł recenzyjny (Marek Szczepański)

Irena Jędrzejczyk (red. nauk.), „Ubezpieczenia na rzecz gospodarki globalnej, sektorów i regionów”, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Oficyna Wydawnicza Edward Mitek, Warszawa 2015, 370 s. – artykuł recenzyjny (Małgorzata Maliszewska)

Nowości wydawnicze (Barbara Sękowska)

IV. Sprawozdania i informacje

Sprawozdanie z seminarium „Jak skutecznie nadzorować funkcję zarządzania ryzykiem w zakładzie ubezpieczeń przez członka zarządu odpowiedzialnego za ryzyko”, Warszawa, 9–10 marca 2016 r. (Roman Fulneczek)

Sprawozdanie z konferencji „Nowa rekomendacja w sprawie szkód osobowych – co czeka ubezpieczycieli”, Warszawa, 10 marca 2016 r. (Jacek Miłaszewski)

Sprawozdanie ze spotkania członków sieci FIN-NET, Bruksela, 22 kwietnia 2016 r. (Mateusz Kościelniak)

Sprawozdanie z konferencji naukowej „Długoterminowe oszczędzanie”, Warszawa, 20–21 czerwca 2016 r. (Joanna Rutecka)

XV edycja Konkursu Rzecznika Finansowego, Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej oraz „Gazety Ubezpieczeniowej” na najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacką i podyplomową z dziedziny ubezpieczeń gospodarczych i społecznych (Piotr Budzianowski)