Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoThe publication of four English language issues in 2017-2018 is financed by the Polish Ministry of Science and Higher Education under the contract 531/P-DUN/2017 for the dissemination of science / Wydanie czterech anglojęzycznych numerów czasopisma w latach 2017-2018 finansowane w ramach umowy 531/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 

No. 26 (4/2017)

Articles

Review of research on financial literacy and education of Poles, Ewa Cichowicz, Agnieszka K. Nowak

Financial education for an ageing population, Ilona Skibińska-Fabrowska

Dilemmas of financial consumer security, Ewa Wierzbicka

Efficient life cycle investment strategies in defined contribution pension plans in Israel, Moshe Manor

Technological innovations in the insurance industry, Lyubov Klapkiv, Jurij Klapkiv

Evaluation on the benefits costs to cover the needs arising from personal injury, Anna Jędrzychowska

The main challenges facing the retail banking industry in the era of digitalisation, Magdalena Swacha-Lech

The economic base of social insurance, Radosław Pacud

Review of insurance education in the Russian Federation, Nadezhda Kirillova

 

No. 25 (3/2017)

Articles

Longevity insurance annuities: potential role in social insurance, John A. Turner, Gerard Hughes, Agnieszka Chłoń-Domińczak, David M. Rajnes

Modelling pensions balance under macro-economic scenarios, Marion Laboure

Pension reforms in Poland and Russia: mid-term experiences from the participants’ perspective, Patrycja Kowalczyk-Rolczyńska, Natalia Grishchenko, Marta Borda

Analysis and assessment of changes in the statutory retirement age in Poland, Marek Szczepański

Attitudes to reverse mortgages in Wielkopolska, Iwona Olejnik, Joanna Ratajczak

The Polish life insurance market in view of consumer protection issues, Anna Ostrowska-Dankiewicz

Selected remarks on policyholders protection in the draft of Polish act on insurance distribution, Michał P. Ziemiak, Michał Marszelewski

Financial education in Japan, Jan K. Solarz

Book review

Scientific Review: Joanna Rutecka-Góra (Ed.), Długoterminowe oszczędzanie. Postawy, strategie i wyzwania [Long-term saving. Attitudes, strategies and challenges], Oficyna Wydawnicza SGH, Warsaw School of Economics, Warsaw 2016, 354 pages, Filip Chybalski

 

Nr 24 (2/2017)

Rozprawy i artykuły / Articles

Zmiany w pośrednictwie kredytowym w Polsce w wyniku implementacji dyrektywy hipotecznej (Changes in credit intermediation in Poland following the implementation of the Mortgage Credit Directive) Krzysztof Waliszewski

Misselling, czyli sprzedaż niepotrzebnych instrumentów finansowych i jej skutki. Stan prawny w Polsce i Wielkiej Brytanii (Misselling – the sale of unnecessary financial instruments and its effects. Legal status in Poland and Great Britain) Joanna Cichorska

Deficyt transparentności informacji dotyczącej produktów oszczędnościowo-inwestycyjnych jako zagrożenie bezpieczeństwa konsumenta na rynku usług finansowych (Deficit of information transparency in savings-investment products as the consumer security risk on the financial services market) Bożena Frączek

Rynek ubezpieczeń na Ukrainie: główne problemy i czynniki determinujące jego rozwój (Insurance market in Ukraine: key problems and factors influencing further development) Lyubov Klapkiv, Jurij Klapkiv

Zagrożenia cybernetyczne instytucji finansowych (Cyber-threats of financial institutions) Grzegorz Strupczewski

Instytucja subkonta ZUS – uwarunkowania prawne i finansowe (Subaccount in Social Insurance Institution in Poland – legal and financial determinants) Sebastian Jakubowski

Podział środków zgromadzonych na rachunku zmarłego członka OFE na podstawie niekompletnej dokumentacji (Division of funds accumulated at the account of the deceased Open Pension Fund member based on the incomplete documentation) Daniel Szałkiewicz

 

Nr 23 (1/2017)

Artykuły i rozprawy / Articles

Protection for pension scheme members in times of financial crisis: looking beyond national competencies (Ochrona uczestników planów emerytalnych w czasach kryzysu finansowego: analiza kompetencji ponadnarodowych) James Kolaczkowski

Removing the legal impediments to offering lifetime annuities in U.S. pension plans (Eliminacja przeszkód natury prawnej w kwestii renty dożywotniej oferowanej w ramach planów emerytalnych w Stanach Zjednoczonych) Jonathan Barry Forman

Identification of the priority instruments affecting regulations on the development of insurance in the framework of international requirements (Identyfikacja priorytetowych instrumentów wpływających na skutki regulacyjne w zakresie rozwoju ubezpieczeń w świetle wymogów międzynarodowych) Ryszard Pukała, Natalia Vnukova, Svitlana Achkasova

Wzorcowe ogólne warunki ubezpieczeń jako instrument wspierania rynku ubezpieczeń środowiskowych (Standard general insurance conditions as an instrument supporting environmental liability insurance market) Malwina Lemkowska

Analiza porównawcza ubezpieczenia od ciężkich chorób w ofercie ubezpieczycieli krajowych (Comparative analysis of critical illness insurance in the offer of domestic insurers) Dorota Michalak

Ubezpieczenia wzajemne w sektorze rolnym (Mutual insurance in agriculture) Józefina Król

Artykuł recenzyjny / Review article

Marek Szczepański, Tomasz Brzęczek, „Zarządzanie ryzykiem w pracowniczych programach emerytalnych. Uwarunkowania instytucjonalne, ekonomiczno-fiskalne i demograficzne”, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Poznań 2016 (Marek Szczepański, Tomasz Brzęczek, „Risk management in occupational Pension schemes. Institutional, fiscal – economic and demographic determinants”, Polish Economic Society, Poznań 2016) Edyta Marcinkiewicz