W artykule podjęto próbę zwrócenia uwagi na wpływ zastosowanego systemu eksperckiego na tzw. wartość rynkową pozostałości, na przykładzie studium przypadku szkód całkowitych likwidowanych z polisy odpowiedzialności cywilnej. Dla celów empirycznych posłużono się eksperymentem numerycznym polegającym na prognozie wartości pozostałości przy zastosowaniu kilku systemów eksperckich stosowanych obecnie przez towarzystwa ubezpieczeniowe w Polsce. Całość rozważań uzupełniono o opis wpływu zastosowanego narzędzia na proces szacowania wartości rynkowej pozostałości. Zamierzeniem artykułu jest zasygnalizowanie istniejących ograniczeń formalnych i pożądanych kierunków zmian w procesach określania wartości rynkowej pozostałości w odniesieniu do szkód likwidowanych z polisy odpowiedzialności cywilnej przez towarzystwa ubezpieczeniowe oraz wycen wykonywanych przez rzeczoznawców samochodowych i biegłych sądowych.

Kody JEL: G22, G32, G38

Zobacz cały artykuł [PDF]