Lata 2007–2009 były na polskim rynku ubezpieczeniowym okresem dynamicznego rozwoju sprzedaży ubezpieczeń majątkowych (głównie) i pozostałych osobowych na odległość (direct), w tym szczególnie sprzedaży internetowej. Na podstawie analogii do innych rynków europejskich przewidywano, że udział przypisu składki pozyskanej przez internet w całości sprzedaży ubezpieczeń działu II będzie nadal wzrastał. Kolejne lata pokazały jednak, że prognozy te okazały się zbyt optymistyczne. Celem pracy podjętej przez autora było określenie znaczenia internetowej sprzedaży ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych na polskim rynku, mierzonej wielkością przypisu składki, oraz wskazanie czynników mających wpływ na funkcjonowanie tego kanału dystrybucji. Środkiem do realizacji celu była analiza dostępnych danych statystycznych i piśmiennictwa. W wyniku przeprowadzonych prac stwierdzono, że po okresie dynamicznego wzrostu sprzedaż direct ubezpieczeń działu II od 2011 r. ustabilizowała się na poziomie ok. 4% przypisu składki ogółem i ok. 1 mld zł w ujęciu wartościowym. W badanym okresie odnotowano również stały wzrost udziału sprzedaży ubezpieczeń działu II przez internet w całości sprzedaży na odległość.

Kody JEL: G22, M31

Zobacz cały artykuł [PDF]