Streszczenie. Głównym celem opracowania jest sprawdzenie hipotezy badawczej, jakoby istniała luka komunikacyjna wynikająca z ubytku w sposobie zarządzania komunikacją zakładu ubezpieczeń z otoczeniem. Analiza odpowiedzi respondentów pozwala na pozytywną weryfikację hipotezy. Do najważniejszych determinantów przemawiających za zweryfikowaniem hipotezy o istnieniu ubytków w zarządzaniu komunikacją ubezpieczeniową należą: brak jakiejkolwiek reakcji zakładów ubezpieczeń na…

, , , , , , ,

Lata 2007–2009 były na polskim rynku ubezpieczeniowym okresem dynamicznego rozwoju sprzedaży ubezpieczeń majątkowych (głównie) i pozostałych osobowych na odległość (direct), w tym szczególnie sprzedaży internetowej. Na podstawie analogii do innych rynków europejskich przewidywano, że udział przypisu składki pozyskanej przez internet w całości sprzedaży ubezpieczeń działu II będzie nadal wzrastał. Kolejne…

, , , , ,

W artykule podjęto próbę zwrócenia uwagi na wpływ zastosowanego systemu eksperckiego na tzw. wartość rynkową pozostałości, na przykładzie studium przypadku szkód całkowitych likwidowanych z polisy odpowiedzialności cywilnej. Dla celów empirycznych posłużono się eksperymentem numerycznym polegającym na prognozie wartości pozostałości przy zastosowaniu kilku systemów eksperckich stosowanych obecnie przez towarzystwa ubezpieczeniowe w…

, , , , , , ,

Zakłady ubezpieczeń, na podstawie art. 18a ustawy o działalności ubezpieczeniowej, mogły proporcjonalnie różnicować składki poszczególnych osób ze względu na płeć. W dniu 14 grudnia 2012 r. Sejm wprowadził nowelizację ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej dotyczącą wprowadzenia zakazu stosowania kryterium płci jako czynnika mającego wpływ na…

, , ,