Tematem artykułu jest częściowa niezdolność do pracy w powszechnym ubezpieczeniu rentowym. Świadczenia ubezpieczeniowe powinny bowiem przysługiwać również osobom, które zachowały w pewnym zakresie zdolność do pracy, ale z uwagi na ograniczenie tej zdolności – wskutek naruszenia sprawności organizmu – nie mogą uzyskać zarobków w takiej wysokości, jakiej mogłyby zasadnie oczekiwać…

, , ,

Celem artykułu jest wskazanie regulacji prawa ubezpieczeń społecznych, które z punktu widzenia osób prowadzących pozarolniczą działalność rodzą wątpliwości interpretacyjne bądź odbierane są jako społecznie niesprawiedliwe. Na przykładzie ubezpieczonych posiadających tytuł „pozarolnicza działalność” i „pozarolnicza działalność gospodarcza” autorka wskazuje, iż nienależyta precyzja legislatora w formułowanych przez siebie przepisach może skutkować wątpliwościami…

, , , , ,