W artykule podjęto próbę zwrócenia uwagi na wpływ zastosowanego systemu eksperckiego na tzw. wartość rynkową pozostałości, na przykładzie studium przypadku szkód całkowitych likwidowanych z polisy odpowiedzialności cywilnej. Dla celów empirycznych posłużono się eksperymentem numerycznym polegającym na prognozie wartości pozostałości przy zastosowaniu kilku systemów eksperckich stosowanych obecnie przez towarzystwa ubezpieczeniowe w…

, , , , , , ,