Redakcja Rozpraw Ubezpieczeniowych. Konsument na rynku usług finansowych przyjmuje do publikacji artykuły naukowe i recenzje książek z obszaru ubezpieczeń, funkcjonowania rynków finansowych i ochrony konsumenta na tych rynkach. Teksty, w jęz. polskim lub angielskim, należy przesyłać na adres sekretarza redakcji (s.buchholtz@rf.gov.pl) ogólny adres redakcji (rozprawy@rf.gov.pl).

Tekst musi posiadać tytuł, w którym zawarta jest informacja o jego zawartości oraz dane autora (stopień bądź tytuł naukowy, macierzysta jednostka naukowa, adres e-mail, dla potrzeb redakcji – kontakt telefoniczny). Powinien być podzielony na: wstęp ze wskazaniem dotychczasowych poglądów literatury, celu badawczego oraz zastosowanych metod, część główną podzieloną na numerowane i opatrzone tytułami rozdziały, zakończenie (podsumowanie) zawierające przede wszystkim wnioski autora (lub propozycje de lege ferenda) oraz bibliografię. Artykuły naukowe powinny być również uzupełnione streszczeniem w języku polskim i angielskim, każde o objętości do 1200 znaków, słowami kluczowymi (w jęz. polskim i angielskim) oraz powinny zawierać wskazanie kodów JEL (Journal of Economic Literature Code Classification).

Artykuł naukowy musi być opatrzony przypisami w formacie harwardzkim, tj. w nawiasach znajdujących się bezpośrednio w tekście i zawierających nazwisko autora, rok wydania, ewentualnie stronę cytowanej publikacji.

Objętość artykułu naukowego powinna wynosić 0,5-1 arkusza wydawniczego (20-40 tys. znaków ze spacjami). Dopuszczalne są – za zgodą redakcji – również inne objętości, o ile uzasadnione jest to względami merytorycznymi. Artykuł powinien być przygotowany w formacie Ms Word. Rozmiar marginesów marginesy: lewy – 2,5 cm, prawy – 2,5 cm, górny i dolny – po  2,5 cm; czcionka Times New Roman 12 pkt, odstępy między wierszami 1,5, tekst wyjustowany.

Autorzy tekstów, wraz ze skierowaniem ich do redakcji, przekazują oświadczenie o posiadaniu do nich praw autorskich i przekazaniu na rzecz Wydawcy Rozpraw Ubezpieczeniowych. Konsument na rynku usług finansowych niewyłącznej, nieodpłatnej i bezterminowej licencji do tekstu, wcześniejszego jego niepublikowania bądź jednoczesnego niekierowania go do innych wydawnictw naukowych, a także dopełnieniu innych ogólnie przyjętych reguł rzetelności w nauce (wzór oświadczenia znajduje się w zakładce „Oświadczenia”).

Do każdego artykułu naukowego autor, a w przypadku utworu stworzonego przez kilka osób każdy z autorów, składa Oświadczenie o wkładzie autorów w powstanie utworu według wzoru zamieszczonego na stronie internetowej.

Aby zapobiegać zjawiskom określanym jako „ghostwriting” i „guest authorship” redakcja wymaga od autorów ujawnienia wkładu poszczególnych osób w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji). Odpowiedzialność za brak odpowiednich informacji, względnie ich nieprawidłowości, ponosi autor zgłaszający artykuł.

Autorzy publikacji są także zobowiązani do poinformowania redakcji o podmiotach, które przyczyniły się do powstania publikacji, ewentualnym wkładzie merytorycznym, finansowym ośrodków naukowo-badawczych itp.