Procedura recenzowania artykułów naukowych zgłoszonych do czasopisma „Rozprawy Ubezpieczeniowe. Konsument na rynku usług finansowych”

 1. Każdy artykuł naukowy zgłoszony do publikacji podlega wstępnej ocenie merytorycznej dokonywanej przez redaktora naczelnego i redaktora tematycznego oraz ocenie formalnej – przez sekretarza redakcji. Ocena merytoryczna dotyczy w szczególności oryginalności artykułu (możliwego wpływu na rozwój dziedziny nauki) oraz zgodności jego tematyki z profilem czasopisma.
 2. W przypadku negatywnej oceny wstępnej, sekretarz redakcji informuje o tym niezwłocznie autora, podając przyczyny odrzucenia. Redakcja może się również zwrócić do autora o dokonanie w tekście zmian bądź poprawek, zakreślając termin ich dokonania i uzależniając od tego ponowne wszczęcie procedury.
 3. W przypadku pozytywnej oceny wstępnej redaktor naczelny, po konsultacji z redaktorem tematycznym, podejmuje decyzję o skierowaniu tekstu do dwóch recenzentów, kierując się ich specjalnością naukową odpowiadającą tematyce artykułu. Recenzenci muszą być afiliowani w podmiotach innych niż instytucja, w której afiliowany jest autor artykułu. Ponadto, w przypadku artykułu w jęz. obcym, co najmniej jeden z recenzentów musi władać tym językiem jako językiem macierzystym (native speaker). Lista recenzentów publikowana jest na stronie internetowej czasopisma oraz w poszczególnych numerach periodyku.
 4. Recenzja dokonywana jest przy zastosowaniu modelu double-blind review process, tj. wzajemnego braku informacji dotyczących tożsamości recenzenta i autora tekstu.
 5. Recenzja ma formę pisemną, zgodną ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszej „procedury” (arkusz recenzji publikacji) i powinna kończyć się jednoznacznym wnioskiem o:
  • dopuszczenie artykułu do publikacji;
  • dopuszczenie do publikacji po wprowadzeniu odpowiednich zmian określonych przez recenzenta;
  • odrzucenie artykułu.
 6. W przypadku odrzucenia artykułu przez obu recenzentów redaktor naczelny podejmuje decyzję o niekierowaniu tekstu do druku. Sekretarz redakcji powiadamia autora o odrzuceniu tekstu, podając zarzuty podniesione w recenzjach.
 7. W przypadku różnicy między wnioskami obu recenzentów odnośnie dopuszczenia tekstu do publikacji (jedna recenzja negatywna), redaktor naczelny:
  • przekazuje uwagi, o których mowa, autorowi tekstu, wraz z zakreśleniem terminu dokonania zmian lub
  • przesyła tekst do recenzji trzeciemu recenzentowi.
 8. W przypadku konieczności dokonania zmian w artykule, autor w terminie 2 tygodni od dnia otrzymania recenzji wprowadza poprawki sugerowane przez recenzentów. W przypadku istotnych zmian poprawiony tekst podlega ponownej ocenie przez recenzenta.
 9. Jeżeli wniosek obu recenzentów jest pozytywny, redaktor naczelny podejmuje decyzję o przyjęcia artykułu do publikacji. Artykuł zatwierdzony do publikacji podlega redakcji językowej i – w razie potrzeby – redakcji statystycznej.