Streszczenie. Głównym celem opracowania jest sprawdzenie hipotezy badawczej, jakoby istniała luka komunikacyjna wynikająca z ubytku w sposobie zarządzania komunikacją zakładu ubezpieczeń z otoczeniem. Analiza odpowiedzi respondentów pozwala na pozytywną weryfikację hipotezy. Do najważniejszych determinantów przemawiających za zweryfikowaniem hipotezy o istnieniu ubytków w zarządzaniu komunikacją ubezpieczeniową należą: brak jakiejkolwiek reakcji zakładów ubezpieczeń na…

, , , , , , ,

Lata 2007–2009 były na polskim rynku ubezpieczeniowym okresem dynamicznego rozwoju sprzedaży ubezpieczeń majątkowych (głównie) i pozostałych osobowych na odległość (direct), w tym szczególnie sprzedaży internetowej. Na podstawie analogii do innych rynków europejskich przewidywano, że udział przypisu składki pozyskanej przez internet w całości sprzedaży ubezpieczeń działu II będzie nadal wzrastał. Kolejne…

, , , , ,

W artykule podjęto próbę zwrócenia uwagi na wpływ zastosowanego systemu eksperckiego na tzw. wartość rynkową pozostałości, na przykładzie studium przypadku szkód całkowitych likwidowanych z polisy odpowiedzialności cywilnej. Dla celów empirycznych posłużono się eksperymentem numerycznym polegającym na prognozie wartości pozostałości przy zastosowaniu kilku systemów eksperckich stosowanych obecnie przez towarzystwa ubezpieczeniowe w…

, , , , , , ,

Zakłady ubezpieczeń, na podstawie art. 18a ustawy o działalności ubezpieczeniowej, mogły proporcjonalnie różnicować składki poszczególnych osób ze względu na płeć. W dniu 14 grudnia 2012 r. Sejm wprowadził nowelizację ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej dotyczącą wprowadzenia zakazu stosowania kryterium płci jako czynnika mającego wpływ na…

, , ,

Celem artykułu jest porównanie rozwiązań w szwedzkim i polskim systemie emerytalnym. Pierwsza część artykułu składa się z wprowadzenia do charakterystyki systemu emerytalnego w Szwecji, wraz z zarysem jego ewolucji, gdyż czynniki historyczne i kulturowe wywarły duży wpływ na dzisiejszy kształt tego systemu. Kody JEL: G23, J26, H55. Zobacz cały artykuł [PDF]

, , , , , , ,

Tematem artykułu jest częściowa niezdolność do pracy w powszechnym ubezpieczeniu rentowym. Świadczenia ubezpieczeniowe powinny bowiem przysługiwać również osobom, które zachowały w pewnym zakresie zdolność do pracy, ale z uwagi na ograniczenie tej zdolności – wskutek naruszenia sprawności organizmu – nie mogą uzyskać zarobków w takiej wysokości, jakiej mogłyby zasadnie oczekiwać…

, , ,

Celem artykułu jest wskazanie regulacji prawa ubezpieczeń społecznych, które z punktu widzenia osób prowadzących pozarolniczą działalność rodzą wątpliwości interpretacyjne bądź odbierane są jako społecznie niesprawiedliwe. Na przykładzie ubezpieczonych posiadających tytuł „pozarolnicza działalność” i „pozarolnicza działalność gospodarcza” autorka wskazuje, iż nienależyta precyzja legislatora w formułowanych przez siebie przepisach może skutkować wątpliwościami…

, , , , ,

Recenzowana pozycja ma głównie walor teoretyczny oraz porządkujący, przede wszystkim ze względu na systematyczny wykład podstawowych instytucji prawnych związanych z postępowaniem klauzulowym. Za istotne zalety pracy należy także uznać rozważania wykraczające poza analizę postępowania klauzulowego w oparciu o prawodawstwo krajowe oraz interesujące omówienie aspektów jurysdykcyjno-materialnych w prawie międzynarodowym. Zobacz cały artykuł…

W dniach 19–21 września 2016 r. odbyła się XI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zagadnienia aktuarialne – teoria i praktyka”. Konferencje z tego cyklu organizowane są od ponad dziesięciu lat na przemian przez: Katedrę Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego i Centrum…

W dniach 8–9 września 2016  r. w Sopocie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona tematyce emerytalnej. Organizatorami konferencji byli European Network for Research on Supplementary Pensions (ENRSP) oraz Katedra Finansów i Ryzyka Finansowego Uniwersytetu Gdańskiego. ENRSP skupia kilkudziesięciu naukowców z Europy, USA i Chin,którzy zajmują się problematyką zabezpieczenia emerytalnego z perspektyw…